Polityka prywatności strony internetowej biuro-hk.pl

Spis treści:
1. Przetwarzanie danych osobowych
2. Zasady bezpieczeństwa
3. Agregowanie danych
4. Analizowanie danych
5. Prawa autorskie
6. Postanowienia końcowe

1. Przetwarzanie danych osobowych

Powierzone „HK Finanse Krzysztof Hapoń” dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Ustawie z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219.),
Dane osobowe, przetwarzane przez „HK Finanse Krzysztof Hapoń”, w szczególności imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług, podstawą prawną przetwarzania tak zebranych danych stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić nam realizację usług drogą elektroniczną.

Informacje o charakterze nieosobowym wykorzystywane są w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki dotyczące ruchu użytkowników w witrynie.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także do przenoszenia danych. Klient ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania przez „HK Finanse Krzysztof Hapoń” danych osobowych.

„HK Finanse Krzysztof Hapoń” nie udostępnia danych o Użytkownikach innym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. „HK Finanse Krzysztof Hapoń” nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich oraz nie realizuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Zebrane logi, oraz inne dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania witryną biuro-hk.pl i/lub serwerem. Informacje zawarte w agregowanych danych, lub też logach nie są ujawniane nikomu poza pracownikami „HK Finanse Krzysztof Hapoń” oraz osobami upoważnionymi do administrowania serwerem na którym osadzona jest witryna biuro-hk.pl.

Administrator używa w swojej działalności plików cookies w celu dostosowania usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania.

2. Zasady bezpieczeństwa

„HK Finanse Krzysztof Hapoń” zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób, niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne.

3. Agregowanie danych

W celu usprawnienia działania witryny przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do serwera. Oznacza to, że „HK Finanse Krzysztof Hapoń” zna publiczne adresy IP z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne dostępne w witrynie, zna również takie dane jak: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji zapytań poprzez protokół HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do witryny nastąpiło przez odnośnik, oraz informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu Użytkownika.

4. Analizowanie danych

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości usług, „HK Finanse Krzysztof Hapoń” systematycznie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony witryny odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów i tym podobne. Uzyskiwane dane podczas przeglądania witryny przez Użytkownika nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę biuro-hk.pl.

5. Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością „HK Finanse Krzysztof Hapoń” i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystywania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody „HK Finanse Krzysztof Hapoń”, są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej firmy.

6. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Data ostatniej aktualizacji Polityki 09.11.2018r.

Copyright 2018 | Carefully Designed by BrandTailors